Statut

Statut Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Grabowie

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Klub Sportowy ,,Victoria” w Grabowie zwane dalej Klubem. Klub używa nazwy skróconej LKS Victoria Grabów.
Terenem działania Klubu jest gmina Grabów, stowarzyszenie może także prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Klubu jest stadion: ulica Dąbska 4, Grabów

§2

I. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności
gospodarczej u Starosty łęczyckiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

II. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127,poz. 857), ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
III. Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania .

§4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział 2
Cele i środki działania

§5

Celem klubu jest:

l. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu
oraz wychowywanie przez kultur fizyczną , upowszechnianie strzelectwa sportowego.

II. Klub realizuje swoje cele przez:

1. współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
2. uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3. organizowane zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
4. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,
5. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu

§6

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

§7

1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków wolontariuszy.
2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne
wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§9

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
2.Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3.Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym i z ograniczeniami wynikającymi z § 9 ust. 3 niniejszego statutu,
2.Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3.Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4.Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,
5.Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Klubu.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Klubu.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków
Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.

§13

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Czynny udział w działalności Klubu,
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3. Godne reprezentowanie władz Klubu,
4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwała Zarządu, za wyjątkiem członków honorowych.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a. umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu
b. nie branie udziału w statutowej działalności klubu przez 6 miesięcy

3. rozwiązanie się Klubu

Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków w klubu jest najwyższą władzą klubu i zwoływane jest przez Zarząd Klubu.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
a. z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż: w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

I. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

II. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,

III. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

IV. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

V. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

VI. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,

VII. uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wyróżnień, nagród i kar,

VIII. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania,

IX. powoływanie sekcji Klubu,

X. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Klubu oraz w sprawie zawieszenia w czynnościach członków zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

XII.Walne Zebranie klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 60 % członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

XIII.W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 19

1. Zarząd klubu składa si z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu. O liczbie członków Zarządu na daną kadencji decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Klubu
2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.
4.Zebrania Zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące.
5.Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 60% Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
6.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi, Wiceprezesowi oraz Skarbnikowi.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar
regulaminowych,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu
10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.

2.Uchwała o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Komisja wybierze swego grona przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Klubu.

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości

§23

I. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

II. Uchwałą o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2 uprawnionych do głosowania.

III. Zawieszony niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać si do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

§ 26

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi
przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:
1. upomnienia
2. nagany
3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
4. skreślenie z listy członków Klubu.
5. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania si do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§ 27

Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
Na fundusze Klubu składają się :
a. składki członkowskie
b. darowizny i zapisy
c. dotacje
d. dochody z majątku
e. inne wpływy

§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane Są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa i dwóch upoważnionych Członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania członków Klubu podjęte większością 60% głosów przy obecności przynajmniej polowy uprawnionych do głosowania.

§30

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Klubu podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej
potowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być
przeznaczony jego majątek.